Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het huren en reserveren van vakantiewoning ‘De Scheldepolder’ in Weert. We wensen u een aangenaam verblijf toe.

1. Boeken

 • De huurder ontvangt een huurbevestiging per e-mail.
 • Binnen 7 dagen na ontvangst van deze huurbevestiging dient het bedrag van de waarborg, € 300 gestort te worden. Dit bedrag staat vermeld op de huurbevestiging en dient te worden overgemaakt op rekening BE54 0018 8238 2097 op naam van Tim De Decker. Na ontvangst van de betaling is de reservering definitief. Door het maken van de reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht. Indien de betaling niet binnen de 7 dagen is ontvangen vervalt de optie van reserveren.
 • Het restant van de huursom dient uiterlijk 6 weken voor de aanvang van de huurperiode te zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een mail ontvangen met het verzoek het bedrag binnen de 5 werkdagen te betalen. Gebeurt de betaling dan nog niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 3 van toepassing. De verhuurder heeft dan het recht de woning opnieuw voor verhuur aan te bieden.
 • Bij boeking binnen de 6 weken voor de aanvang van de huurperiode dient u de totale huur + waarborg onmiddellijk te betalen.

2. Kosten verhuur

Bij de huursom is inbegrepen de verhuur van de vakantiewoning zoals vermeldt op de website. De huur is incl. draadloos internet en energiekosten. Bij het verlaten van de woning dient het huis in nette staat terug afgeleverd te worden (opgeruimd en bezemschoon). De gebruikte huishoudelijke apparatuur (oven, kookplaat, etc.) dienen schoongemaakt te worden.

Borgsom: de vakantiewoning en zijn omgeving dienen met zorg en respect gebruikt te worden. Daartoe vragen wij voor het verblijf een verplichte waarborgsom van € 300,-. Deze borgsom wordt na aftrek van eventuele schade na vertrek terugbetaald binnen de 3 weken na de huurtermijn. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeving.

3. Annuleringsvoorwaarden

 • De huurder kan schriftelijk, binnen een bedenktermijn van 7 dagen na reservatie, kosteloos annuleren.
 • Omboeking: tot 6 maanden voor aankomst kunt u éénmaal de data van uw boeking wijzigen. (nieuwe boeking voor verblijf binnen de 12 maanden na de wijziging).
 • Bij annulering door de huurder gelden de volgende kosten (deze zijn ook van toepassing bij annulatie door overmacht):
  • Bij annulering tot de 30ste dag vóór de dag van aankomst: 50% van de huurprijs.
  • Bij annulering vanaf de 30ste dag tot op de dag van aankomst of later: de volledige huurprijs.
 • Een wijziging of annulering door de huurder dient te allen tijde schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven onder vermelding van naam en huurperiode.
 • Annulering door de verhuurder :
  • Indien omstandigheden de verhuurder dwingen tot annulering van het verblijf, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en vervalt de huurovereenkomst. De verhuurder zal in dit geval binnen de 48 uur na de vernoemde kennisgeving aan de huurder, het reeds door de huurder betaalde bedrag terugstorten. De huurder heeft in dit geval geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van de reeds betaalde sommen en doet dan ook uitdrukkelijk afstand van verdere rechten.
  • De verhuurder behoudt zich het recht over te gaan tot annulering van de verhuurovereenkomst bij onjuistheid van de opgegeven persoonsgegevens.

4. Huisreglement

 • De huurperiodes :
  • Weekend: van vrijdag 17u tot zondag 17u
  • Midweek: van maandag 17u tot vrijdag 10u
  • Week: Van maandag 17u tot zondag 17u
 • Huisdieren zijn toegestaan onder volgende voorwaarden: ze zijn proper en richten geen schade aan, komen niet in de zetel en bedden en mogen niet alleen in de woning blijven, tenzij in een bench. Het domein is omheind.
 • In het vakantiehuis geldt een rookverbod. Wanneer je in de tuin rookt, gelieve de peukjes op te ruimen.
 • Bij brand dient u het gebouw zo snel mogelijk te verlaten en de brandweer (112 bellen) en de eigenaar te verwittigen. Bij een klein brandje kunt u zelf eerst een bluspoging doen met de daar voorziene brandblusapparaten.
 • Er dient één gast in het bezit te zijn van een gsm, zodat de hulpdiensten kunnen verwittigd worden
 • Het is niet toegestaan om de woning met meer dan het vermelde maximum aantal personen (8 personen) te bewonen. Ook extra tenten, caravans of motorhomes zijn niet toegestaan. Kinderen minder dan 2 jaar oud worden niet als volwaardig persoon geteld, maar dienen wel op voorhand vermeld te worden.
 • Het huisvuil dient correct gesorteerd te worden in de daarvoor voorziene bakken.
 • De huurder sluit bij vertrek de ramen en deuren, en zet de verwarming lager.
 • Het is verboden om vuur te maken in de tuin
 • Er worden geen meubels zoals bedden, bankstellen, kasten, enz. verplaatst, dit om beschadigingen aan meubels en muren te voorkomen.
 • Gelieve geen voorwerpen of substantie in het toilet te gooien zoals luiers, maandverband, tampons maar ook geen vet en voedsel.
 • Er worden geen vetresten in de gootsteen of uitgietbak gegoten.
 • Het is verboden om frietketel of gourmet te gebruiken in de woning.
 • Bij vertrek dient alle vaat gedaan te zijn.
 • De huurder blijft de hoofdverantwoordelijke en dient zijn medebewoners op de hoogte te brengen van de regels.
 • De eigenaar kan op ieder ogenblik zijn eigendom betreden om nazicht te doen. Onderhoud van het gazon kan gebeuren zonder toestemming van de huurder. De eigenaar is gehouden de privacy van de huurder te respecteren.
 • De vakantiewoning is gelegen in natuurgebied en stiltegebied, tegen geluidsoverlast zal streng worden opgetreden. Bij geluidsoverlast zal de borg worden ingehouden.

5. Aansprakelijkheid

 • De huurder verbindt zich er toe het verhuurde goed te behandelen als een goede huisvader. Bij overlast en/of schade aan het huis of de inventaris, loopt u het risico het vakantiehuis te moeten verlaten.
 • Als verhuurder hebben wij geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in ons vakantiehuis.
 • Als verhuurder zijn wij niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van de verhuurder ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in het huis bevinden.
 • Alle schade dient voor het vertrek van de huurder aan de verhuurder gemeld te worden.

Aansprakelijkheidsverzekering

De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringen (familiale verzekering).

De woning heeft een eigen brandverzekering op naam van de verhuurder. Maar de huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn burgerlijke aansprakelijkheid verzekeringsagent te verwittigen dat men in een vakantiewoning verblijft. Dit voor het geval dat de brand veroorzaakt is door de huurder zelf, indien dit zo mocht zijn dan kan de verzekering van de woning de huurder aansprakelijk stellen. Deze aansprakelijkheid wordt door bijna alle aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren gedekt of door zijn eigen brandverzekering.

6. Klachten

Klachten in verband met inventaris en (bestaande) schade of defecten dienen direct te worden gemeld op 0032 471 39 58 40 of per email via info@descheldepolder.be, zodat de verhuurder in de gelegenheid is de klacht op te lossen. Indien achteraf blijkt dat de huurder geen melding heeft gemaakt van de fout of onvolkomenheid verliest hij het recht op eventuele restitutie.

7. Overige

Op de verhuurovereenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

Alle vermeldingen op de website van De Scheldepolder (www.descheldepolder.be) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De verhuurder is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.